1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Anunț post îngrijitor curățenie

Anunț concurs pentru post contractual

Îngrijitor curățenie

 

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, cu sediul în Ocna Șugatag, strada Unirii, nr. 68, județul Maramureș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului - Îngrijitor curățenie post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 

 1. are cetăţenia română și domiciliul în România;
 2. are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 7. nivelul studiilor – 10 clase;

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un DOSAR care va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate , certificate de naştere, certificate de căsătorie, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor 
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (Raport salariat, revisal )
 5. cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează sau declarație pe propria răspundere ca nu a fost condamnat penal;
 6. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”
 7. curriculum vitae;

Actele prevăzute la 2. și 3. vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

TERMENELE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

– depunerea dosarelor se va face in perioada 09.02.2021-19.02.2021  la sediul Liceului Tehnologic Ocna Şugatag, între orele 9 00 – 12 00  la secretariat.

- proba scrisă se va desfăşura în data de 26.02.2021 ora 0900 la sediul  Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

– proba practică se va desfăşura în data de 26.02.2021 ora 1200 la sediul Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

– proba interviului se va desfăşura în data 26.02.2021 ora 1400 la sediul Liceului Tehnologic Ocna Şugatag

 

 CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

– probă scrisă

– proba practică

– interviu

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea Nr. 319/ 2006 Legea securității și sănătății în muncă actualizată. Cap 4. Obligațiile lucrătorilor;
 2. Legea Nr. 477/ 2004 Legea privind codul de conduită a personalului contractual; Cap 2 Norme generale de conduită a personalului
 3. Legea 53/ 2003 actualizată. Codul muncii, răspunderea disciplinară art. 247-art.252;
 4. Curățenia și dezinfecția.

 

 

 

Director,

Prof. Andreica Gheorghe

Articole similare