1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

ANUNT privind concursul pentru ocuparea 0.5 normă de șofer microbuz școlar

ANUNT

privind concursul pentru ocuparea 0.5 normă de șofer microbuz școlar,

In baza HG.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice, Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, judetul Maramureș, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta : sofer pentru microbuzul scolar, 0.5 Normă, perioada nedeterminata.

Concursul se va desfăşura la sediul din str. Unirii nr. 68, localitatea Ocna Șugatag, judeţul Maramureș.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare următoarele condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
     b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
     c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
     d) are capacitate deplină de exerciţiu;
     e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
     f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
     g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant
- nivelul studiilor - medii/gimnaziale;
- poseda permis de conducere categoria “D” valabil,
- poseda atestat pentru trasportul rutier de personae, eliberat de ARR valabil
- aviz psihologic;

- adeverință de sănătate eliberată de medicina muncii
- poseda card tahograf
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani vechime transport persoane.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 4. copie permis de conducere categoria D,
 5. copie atestat pentru transport rutier de persoane, eliberat de ARR,
 6. copie card tahograf
 7. copie carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă;
 8. cazierul judiciar;
 9. Fişa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto;
 10. Aviz psihologic
 11. curriculum vitae europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare se obtin la secretariatul Liceului Tehnologic Ocna Șugatag, telefon 0262374022, fax 0262374022, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
15.12.2021 – publicarea prezentului anunţ şi a bibliografiei de concurs la avizierul Liceului Tehnologic Ocna Șugatag şi pe site-ul unităţii https://ltos.ro ; Anunţul va fi publicat în Monitorul Oficial , pe portalul www.posturi.gov și în ziarul Bursa pe data de 14.12.2021;
15.12.2021 – 28.12.2021 – perioada de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaţilor la concurs;
29.12.2021 - 31.12.2021, ora 12.00 – selecţia dosarelor şi afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul instituției;
03.01.2022, până la ora 12.00 – depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor;
04.01.2022, ora 13.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul instituției;
06.01.2022, ora 09.00 – susţinerea probei scrise;
06.01.2022, ora 12.00 – susţinerea interviului;

06.01.2022 ora 14.00 – depunerea contestațiilor
07.01.2022, ora 09.00 – afişarea la sediul instituției a rezultatelor finale după soluţionarea eventualelor contestaţii şi finalizarea concursului.

 

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

Titlul III, Cap. I, Art. 111-124; Cap. 3 Art. 144-153, 

Titlul XI, Cap. II, Art. 247-252
- Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:
Cap. 4 – Obligaţiile lucrătorilor – art. 22 şi 23
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
- HG nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier

Se vor avea in vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

 

Atributiile postului

 1. Asigura transportul elevilor la scoli si retur ,
 2. Poseda cunostiinta de mecanica auto ,
 3. Verifica zilnic starea tehnica a masinii ,
 4. Completeaza zilnic foile de parcurs ,
 5. Ajuta elevii la urcarea si cobararea din masina ,
 6. Mentine masina in stare buna de functionare ,
 7. Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducerea Liceului Tehnologic Ocna Șugatag , in conformitate cu nevoile unitatii de invatamant ,
 8. Va respecta normele specifice de securitate a muncii, circulatie rutiera si regulamentul de ordine interna al institutiei.

 

 

 

Director,

Prof. Andreica Gheorghe

 

Articole similare