1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Informații elevi

Pentru anul școlar 2021/2022, Semestrul 2 sunt in vigoare următoarele acte normative:

HG 1094/ 2021

ORDIN 5870/2021

În atenția absolvenților din promoțiile anterioare!!!

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Pentru cei interesați vă asteptam la Secretariatul Unitații

                                   Drepturi elevi cu CES

 

In conformitate cu prevederile art.129, aliniat 7 din Legea nr.272/2004 republicata si art.51, aliniat 2 din Legeanr.1/2011, copiii si tinerii cu CES au dreptul la:

-Alocatie de hrana :

 • 0-3 ani , in cuantum de 12,00 lei/zi,
 • 3-26 ani, in cuantum de 16,60 lei/zi.

 

 • Cazarmament (îmbrăcăminte, încăltăminte, material igienico-sanitare, rechizite/manual, jucării, transport, material cultural-sportive):
 • 0-3 ani , în cuantum de 366 lei/an
 • 3-7 ani , în cuantum de 498 lei/an
 • 7-14 ani, în cuantum de 611 lei/an
 • 14-18 ani, în cuantum de 754 lei/an
 • 18-26 ani, în cuantum de 844 lei/an

 

Pentru obtinerea acestor drepturi, părinții sau reprezentanții legali trebuie sa depună o cerere în acest sens la instituția de învățământ la care este înscris copilul/tânărul cu cerințe educaționale special, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, la care se vor anexa:

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap,
 • Certificatul de orientare școlară,
 • Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă ca nu obține aceste drepturi de la altă instituție .
 • Acte de identitate in copie

 

Cerere elevi cu CES

Declarație

Burse sociale 2020

Criterii generale burse 

Ordin_modificare_burse

 

                                    BURSE SOCIALE  AN ŞCOLAR 2020/2021

 

                                                                          BURSE SOCIALE

 

                                                                CONDIŢII DE ACORDARE

 

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi din învăţământul preuniversitar de stat, cursuri de zi:

 

 1. orfani,sau bolnavi de :TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cornice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau boli de SIDA, cei care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face  pe baza certificatului eliberat de medical specialist avizat de medical de familie.;
 2. elevii din mediul rural ,  care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;
 3. elevii proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:
  • nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimile 12 luni, pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( 673 lei);
  • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 m2 în zonele montane;

 

 

Notă:

Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite privind veniturile nete lunare ale familiei. Pentru determinarea venitului mediu net pe membru de familie se vor depune acte doveditoare la începutul fiecărui semestru.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se ,iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentara pentru familiile cu mulţi copii.

 

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE BURSĂ

1.BURSĂ SOCIALĂ:

- Cerere  tip pentru acordarea bursei sociale  pentru semestru I an şcolar 2020/2021( se găseşte la membrii comisiei de acordare a burselor)

-Adeverinţe de venit pentru membrii familiei ( adeverinţe în original cu salarul net pe ultimile 12 luni (septembrie 2019-august 2020) , cupoane de pensie, de şomaj, cupoane cu alocaţiile de stat pentru copii, alte documente care atestă venitul net)

- Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor

-Adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară pentru cei care desfăşoară o activitate autorizată sau beneficiază de venituri obţinute din agricultură

-Adeverinţe de la Primăria localităţii de domiciliu care atestă suprafeţele de teren deţinute de familie.

-Declaraţie autentificată de notar că nu realizează venituri  , pentru cei care nu realizează nici un fel de venit.

-Anchete sociale eliberate de Primărie .

- Copii după acte de identitate pentru toţi membrii familiei

-Copii după sentinţe de divorţ , unde este cazul

-Cupoane sau acte din care sa rezulte pensia alimentara

- Acte tutoriale eliberate de autoritatile competente  pentru cei încredinţaţi tutorilor

- Dosar plic cu numele şi prenumele elevului sau folie de plastic

2.BURSĂ MEDICALĂ:

-Cerere tip pentru acordarea bursei

-Adeverinţe de venit pentru membrii familiei ( adeverinţe în original cu salarul net pe ultimile 12 luni (septembrie 2019-august 2020) , cupoane de pensie, de şomaj, cupoane cu alocaţiile de stat pentru copii, alte documente care atestă venitul net)

- Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor

-Adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară pentru cei care desfăşoară o activitate autorizată sau beneficiază de venituri obţinute din agricultură

-Adeverinţe de la Primăria localităţii de domiciliu care atestă suprafeţele de teren deţinute de familie.

-Declaraţie autentificată de notar că nu realizează venituri  , pentru cei care nu realizează nici un fel de venit.

- Copii după actele de identitate ale membrilor familiei

-Certificat medical eliberat de un medic specialist ( în original), vizat de medicul de familie

-Ancheta sociala din care sa rezulte starea materiala a familiei si necesitatea acordarii bursei pe motive medicale.

-Copii după sentinţe de divorţ , unde este cazul

- Acte tutoriale eliberate de autoritatile competente  pentru cei încredinţaţi tutorilor-Dosar plic cu numele elevului sau folie de plastic

 

 1. BURSĂ PT. ELEVI ORFANI:

-Cerere tip pentru acordarea bursei

-Adeverinţe de venit pentru membrii familiei ( adeverinţe în original cu salarul net pe ultimile 12 luni (septembrie 2019-august 20 , cupoane de pensie, de şomaj, cupoane cu alocaţiile de stat pentru copii, alte documente care atestă venitul net)

- Adeverinţe de elev sau student pentru fraţii aflaţi în întreţinerea părinţilor

-Adeverinţe de venit de la Administraţia Financiară pentru cei care desfăşoară o activitate autorizată sau beneficiază de venituri obţinute din agricultură

-Adeverinţe de la Primăria localităţii de domiciliu care atestă suprafeţele de teren deţinute de familie.

-Declaraţie autentificată de notar că nu realizează venituri  , pentru cei care nu realizează nici un fel de venit.

-Copii după actele de identitate ale familiei

-Copie după certificatul de deces

-Ancheta sociala din care sa rezulte starea materiala a familiei si necesitatea acordarii bursei.

-Dosar plic sau folie de plastic

 

 

Cerere tip acordare bursa

                                                                                            Conducerea,

Notă: Actele se depun  la membrii comisiei până la data de 25.09.2020(nu se accepta intarzieri)

           Actele de venit se depun in termen de 10 zile de la inceputul fiecarui semestru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Burse sociale 2019

Criterii generale burse 

Ordin_modificare_burse

Condiții pentru acordarea bursei sociale în anul școlar  2019- 2020

Primesc bursa socială elevii ale căror familii îndeplinesc următoarele condiții:

 • Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv 634 lei/ membru de familie.
 • Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

De asemenea, bursa se acordă elevilor orfani de ambii părinți, precum și celor care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, HIV/ SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.

Acordarea burselor sociale în anul școlar 2019- 2020 din motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

O altă categorie eligibilă o reprezintă elevii din mediul rural care merg la școală în altă localitate, pentru că nu există instituție școlară în satul lor.

Acte necesare pentru bursa socială pentru elevi în anul școlar 2019- 2020:

 Pentru a beneficia de bursa socială, părinții sau tutorii legali trebuie să depună direct la școala elevului o cerere însoțită de documentele care justifică acordarea ajutorului.

Pentru stabilirea venitului familiei, se iau în calcul toate sumele de bani pe care le încasează membrii familiei:

 • venituri din drepturile salariale,
 • ajutoare sociale,
 • indemnizații de șomaj,
 • creanțe legale,
 • convenții civile de întreținere aflate în executare,
 • indemnizații cu caracter permanent, 
 • alocații de stat pentru copii, 
 • alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, 
 • burse pentru elevi și studenți.

Documentele necesare la dosar sunt următoarele:

 

 • Cerere tip
 • copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei
 • copii după actele de identitate ale părinților
 • adeverinţă de salariu net, defalcat pe fiecare lună (din septembrie 2018 până în august 2019, inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul
 • adeverinţă de şomaj pe ultimele 12 luni
 • adeverinţă de ajutor social pe ultimele 12 luni
 • talon de alocaţie pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere, în original
 • cupoane de pensie, în original
 • orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care dovedeşte că familia nu dispune de niciun fel de venituri
 • copii după certificatele de naştere ale altor copii aflaţi în întreţinere, dacă e cazul
 • adeverinţe de venit (pentru lunile din anul 2018 și pentru lunile din anul 2019) de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 12 luni: din septembrie 2018– august 2019( pentru ambii părinţi),
 • adeverinta eliberata de unitatea administrativ- teritoriala din care sa rezulte terenul detinut de catre familie,
 • Ancheta sociala ,
 • Copie certificat eliberat de medicul specialist , avizat de medicul de familie pentru copiii care sufera de una din afectiunile enumerate la art.13 litera a) din Ordinul 5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Copie certificate deces parinti, pentru elevii orfani,
 • Dosar

 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.Data limită pentru depunerea actelor în anul școlar 2019-2020 este 20 septembrie 2019. 

Ierarhia pe județ Evaluare Națională 2019

Ierarhizare Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

Burse profesionale

„Bursa profesională“ este un program social național care se adresează tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar.

De „Bursa profesională“ beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“.

La nivelul Ministerului Educaţiei se constituie o comisie naţională de monitorizare a acordării „Bursei profesionale“.

 

Cadru normativ: 

HG 1062_2012_Bursa_profesionala.pdf

Euro 200

Programul "Euro 200" se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. 

Pentru facilitarea accesului la informațiile necesare vizitați portalul ”Euro 200” și forumul de discuții unde informațiile sunt mult mai detaliate.

Cadru normativ:

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare.pdf

Rechizite școlare

În vederea creșterii participării la cursuri a elevilor fără posibilități materiale noi am lansat Programul Rechizite şcolare care se adresează elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi. La începutul fiecărui an școlar se distribuie pachete cu rechizite școlare specifice fiecărei clase.

Componenţa pachetelor de rechizite şcolare, ce se acordă elevilor, se stabilește în baza  prevederilor art. 3, alin (1) din O.M.E.C.T nr. 4385 din 7.06.2012 şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

 

Cadru normativ:

ORDIN 4385_2012_acordare_rechizite.pdf