1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Informații elevi

Burse sociale 2019

Criterii generale burse 

Ordin_modificare_burse

Condiții pentru acordarea bursei sociale în anul școlar  2019- 2020

Primesc bursa socială elevii ale căror familii îndeplinesc următoarele condiții:

 • Nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv 634 lei/ membru de familie.
 • Nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

De asemenea, bursa se acordă elevilor orfani de ambii părinți, precum și celor care suferă de una dintre următoarele afecțiuni: TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, HIV/ SIDA, poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.

Acordarea burselor sociale în anul școlar 2019- 2020 din motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar.

O altă categorie eligibilă o reprezintă elevii din mediul rural care merg la școală în altă localitate, pentru că nu există instituție școlară în satul lor.

Acte necesare pentru bursa socială pentru elevi în anul școlar 2019- 2020:

 Pentru a beneficia de bursa socială, părinții sau tutorii legali trebuie să depună direct la școala elevului o cerere însoțită de documentele care justifică acordarea ajutorului.

Pentru stabilirea venitului familiei, se iau în calcul toate sumele de bani pe care le încasează membrii familiei:

 • venituri din drepturile salariale,
 • ajutoare sociale,
 • indemnizații de șomaj,
 • creanțe legale,
 • convenții civile de întreținere aflate în executare,
 • indemnizații cu caracter permanent, 
 • alocații de stat pentru copii, 
 • alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dați în plasament, 
 • burse pentru elevi și studenți.

Documentele necesare la dosar sunt următoarele:

 

 • Cerere tip
 • copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei
 • copii după actele de identitate ale părinților
 • adeverinţă de salariu net, defalcat pe fiecare lună (din septembrie 2018 până în august 2019, inclusiv) + valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul
 • adeverinţă de şomaj pe ultimele 12 luni
 • adeverinţă de ajutor social pe ultimele 12 luni
 • talon de alocaţie pentru toţi copiii aflaţi în întreţinere, în original
 • cupoane de pensie, în original
 • orice act care dovedeşte un venit net dobândit în ultimele 12 luni sau orice act legal/ notarial care dovedeşte că familia nu dispune de niciun fel de venituri
 • copii după certificatele de naştere ale altor copii aflaţi în întreţinere, dacă e cazul
 • adeverinţe de venit (pentru lunile din anul 2018 și pentru lunile din anul 2019) de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în original, pe ultimele 12 luni: din septembrie 2018– august 2019( pentru ambii părinţi),
 • adeverinta eliberata de unitatea administrativ- teritoriala din care sa rezulte terenul detinut de catre familie,
 • Ancheta sociala ,
 • Copie certificat eliberat de medicul specialist , avizat de medicul de familie pentru copiii care sufera de una din afectiunile enumerate la art.13 litera a) din Ordinul 5576/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Copie certificate deces parinti, pentru elevii orfani,
 • Dosar

 

Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.Data limită pentru depunerea actelor în anul școlar 2019-2020 este 20 septembrie 2019. 

Ierarhia pe județ Evaluare Națională 2019

Ierarhizare Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 

Burse profesionale

„Bursa profesională“ este un program social național care se adresează tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar.

De „Bursa profesională“ beneficiază şi copiii străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie în România sau ai străinilor, respectiv cetăţenilor Uniunii Europene/Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu drept de şedere/rezidenţă pe teritoriul României, care frecventează învăţământul profesional.

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“.

La nivelul Ministerului Educaţiei se constituie o comisie naţională de monitorizare a acordării „Bursei profesionale“.

 

Cadru normativ: 

HG 1062_2012_Bursa_profesionala.pdf

Euro 200

Programul "Euro 200" se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C. 

Pentru facilitarea accesului la informațiile necesare vizitați portalul ”Euro 200” și forumul de discuții unde informațiile sunt mult mai detaliate.

Cadru normativ:

Legea 269_2004_cu modif si compl ulterioare.pdf

Rechizite școlare

În vederea creșterii participării la cursuri a elevilor fără posibilități materiale noi am lansat Programul Rechizite şcolare care se adresează elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi. La începutul fiecărui an școlar se distribuie pachete cu rechizite școlare specifice fiecărei clase.

Componenţa pachetelor de rechizite şcolare, ce se acordă elevilor, se stabilește în baza  prevederilor art. 3, alin (1) din O.M.E.C.T nr. 4385 din 7.06.2012 şi a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare.

 

Cadru normativ:

ORDIN 4385_2012_acordare_rechizite.pdf

Articole similare

Burse

Înscriere Bacalaureat 2023

Drepturi elevi cu CES

Burse 2020