1.jpeg
2.jpeg
tudorita1.jpeg

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag

Scurt istoric


Situată în partea de sud-est a depresiunii Maramureşului, pe interfluviul dintre râurile Mara şi Cosău, la o altitudine medie de 500 m, comuna Ocna Şugatag are în componenţă patru sate: Ocna Şugatag, centru de comună, Breb, Hoteni şi Sat Şugatag.
Localitatea Ocna Şugatag este cunoscută încă de pe vremea romanilor, din primele secole după Hristos. De aici si din alte ocne se alimenta Imperiul cu sarea din bucate. 
Prin secolele XIII-XIV pornea un drum al sării care trecea Gutâiul. De acolo, prin hotarul Săpânţei la Şelătruc şi Huta Certeze în Ţara Oaşului şi mai departe spre Sătmar, alimentând cetăţile Buda şi Viena, iar în perioadele practicabile, sarea din Ocna Şugatag era cărată cu pluta pe Tisa şi de acolo dusă în marile capitale ale Europei.
Localitatea Ocna Şugatag, ţinut de istorie şi legendă, amplasată într-un decor natural de o excelentă peisagistică la poalele Muntelui Gutâi, cu o panoramă vastă de unde pot fi admiraţi Munţii Maramureşului, comuna Ocna Şugatag, se află la întretăierea unor drumuri datate din timpuri istorice, astăzi localitatea reprezentând o vestită zonă turistică.
Până in anul 1948, localitatea Ocna Şugatag a fost sub aspect administrativ centru de plasă, cunoscând o reală dezvoltare economică şi socială, astăzi rolul ei polarizator fiind mult mai accentuat.
Sub aspect turistic localitatea Ocna Şugatag, beneficiind de apele cloro-sodice şi factori climaterici specifici şi a efectelor acestor ape, se bucură de o afluenţă turistică impresionantă, fiind cea mai căutată zonă din acest colţ de ţară, renumită prin tratamentul afecţiunilor reumatismale, a asteniei şi surmenajului, cât şi pentru combaterea proceselor inflamatorii cronice, fiind considerată din punct de vedere turistic "Perla Maramureşului".
Astăzi şcoala din Ocna Şugatag are 457 de elevi, la un efectiv de 41 de cadre didactice de predare. Organizată, gândită şi gospodărită la nivel superior, aceasta -şcoala- şi-a găsit cadenţa, rezultatele ei fiind apreciate la toate nivelele de percepţie ale cetăţenilor comunei. Cele 29 clase şi grupe din toate ciclurile de învăţământ sunt canalizate în spiritul reformei învăţământului.
Ambientul, calitatea învăţământului şi mai ales elementele cu conţinut calitativ au fost şi rămân dezideratele care au produs emulaţia necesară demersului instructiv-educativ.
Cu începerea anului şcolar 2010-2011, Liceul Tehnologic Ocna Şugatag are în structură următoarele şcoli:
Şcoala Sat Şugatag;
Şcoala Breb.
Misiunea Liceul Tehnologic Ocna Șugatag– cunoscută şi asumată de toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi indirecţi: profesori, elevi, părinţi, autoritatea locală, agenţi economici, ONGuri – o constituie furnizarea de servicii de educație la standarde maximale și generarea sustenabilă a unei resurse umane cu o infrastructură mentală pliată pe noile realități, adaptivă, posesoare a unor capacități și competențe în domeniul economic și competitivă pe piața forței de muncă europene.  
În concondanţă cu noile programe de integrare europeană şi cooperare internaţională, şcoala noastră va considera o prioritate absolută deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către mediul social şi economic, prin dezvoltarea unor capacităţi de învăţare bazate pe economia informatizată şi prin introducerea „noilor educaţii“ (educaţia antreprenorială, civică), coroborate cu direcţiile strategice de dezvoltare pe plan european, vizând aspectele calitate, echitate, eficienţă şi comunicare.  
  • Formarea şi dezvoltarea celor opt competenţe-cheie (competenţe de comunicare/ lingvistice, de matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale, axiologice, pentru managementul vieţii personale, antreprenoriale, de expresie culturală şi de învăţare permanentă)  
  • Individualizarea învăţământului şi, implicit, centrarea pe elev  
  • Dezvoltarea potenţialului cognitiv şi creativ al elevului  
  • Punerea accentului pe o educaţie de tip formativ 
  • Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea obiectivă şi transparentă a performanţelor obţinute  
  • Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigenţele învăţământului european 
  • Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă 
  • Colaborarea cu comunitatea locală, cu parteneri sociali şi educaţională din ţară şi străinătate 
  • Conducerea operaţională – control – evaluare 
  • Asigurarea cadrului adecvat pentru implementarea cu succes a sistemului de management al calităţii
Viziunea Liceului Tehnologic Ocna Șugatag este păstrarea unor tradiţii, pe fondul promovării unor valori durabile – spirit civic, responsabilitate, disciplina muncii, toleranță și recunoaștere a celuilalt, performanță, receptivitate și flexibilitate

Liceul Tehnologic Ocna Șugatag

Program de activitate zilnică: Director și personal didactic auxiliar

 

Director: Prof. Andreica Gheorghe                          0730-1530

Secretar: Mesaroș Ileana                                       0730-1530

Administrator financiar: Rîșcu Ana                          0730-1530

Administrator patrimoniu: Kramarik Anamaria         0730-1530

Bibliotecar: Bălin Anna-Rodica                                0730-1530

Informatician: Rednic Vasile                                   0730-1530


Director,

Prof. Andreica Gheorghe